Villkor för deltagande

Genom din anmälan ingår du ett avtal med oss som är menat att bevara patienternas säkerhet och presentatörernas rättigheter. Patienternas villighet att dela med sig av detta material baseras på en försäkran om fullständig konfidentialitet vad gäller deras identiteter och historier. Vi ber dig därför läsa igenom detta avtal noggrant innan du godkänner villkoren.

Jag intygar, på heder och samvete ...

  1. att jag har förstått att informationen om patienter som presenteras under detta seminarium är av mycket känslig karaktär och endast presenteras i utbildningssyfte
  2. att jag har förstått att anmälan är personlig och att det inte är tillåtet att dela tillgång till presentationerna med personer som inte själva är individuellt anmäla
  3. att jag inte kommer att kopiera något presenterat material, vare sig elektroniskt eller för hand
  4. att jag inte kommer att hänvisa till någon specifik patient, eller föra vidare patientspecifik information
  5. att jag förstår att varje reproduktion, publicering, distribution, visning eller överföring av känsligt material, vare sig det är i audiovisuell, muntlig, eller skriftlig form, och vare sig det är helt eller delvis, skulle utgöra ett obehörigt avslöjande
  6. att jag förstår att alla former av överträdelse av detta avtal kan orsaka oersättlig skada för enskilda patienter, presentatörer och svenska föreningen för ISTDP
  7. att jag kommer att stå ansvarig för skada och kostnader som uppstår som följd av att jag bryter detta avtal
  8. att jag kommer att lämna seminariet om en patient är känd för mig på något sätt, vare sig det är personligen eller professionellt